Nozaki, Shinichi Mac
Phone: 098-884-8286
Fax:      
Address:
28 Ikehata Shuri
Naha City Okinawa Japan

Bio: